JUDGEMENTS


 IMPORTANT JUDGEMENTS
 • എയ്ഡഡ്    സ്കൂളുകളിലെ  ഭിന്ന ശേഷി സംവരണവുമായി ബന്ധപെട്ടു  ബഹു ഹൈ കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കേസിൽ  20 .05 .2022  നു കേസ് പരിഗണിച്ച  കോടതി  കേസ്  തീർപ്പുകല്പിക്കുന്നതിനായി 30 .05 .2022  ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു . The Hon'ble High Court, which heard the case on 20.05.2022 in connection with the reservation  for  person with disabilities  in aided schools, adjourned the case for  disposal on 30.05.2022 .
 • REVIEW OF COURT CASES IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC INSTRUCTION: GUIDELINES:CIRCULAR NO. LC/434807/2022/DGE DT;05/05/2022


 • എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം ഏർപെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപെട്ടു  15 .07 .2021  മുതലുള്ള നിയമനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ബഹു ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നിലവിലുണ്ട്: The stay of honourable High Court is exist to approve appointments from 15.07 .2021 in connection with the  reservation for person with disabilities in aided schools.:DGE Clarification:LETTER NO. H5/327/2022/DGE DT: 30/03/2022


 • DEGREE IS DISQUALIFICATION FOR THE APPOINTMENT OF LAST GRADE SERVANTS IN AIDED SCHOOL: HONOURABLE HIGH COURT OF KERALA  SET ASIDE THE JUDGEMENT IN WP(C)34486/2019 FILED BY SMT.SUMA.K: JUDGEMENT DT: 01/11/2021 IN WA 1182/2021( STATE OF KERALA VS SUMA)


 • PRIMARY HM APPOINTMENT STAY: LA REPLY DT:01/11/2021:DOWNLOAD

 • എയ്ഡഡ് സ്കുളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊ .വി.ഡയറക്ടറുടെ 6/09/2021 തിയ്യതിയിലെ H2/19500/2019 /DGE നമ്പ്ര്  ഉത്തരവ് ബഹു ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേ ചെയ്തു .എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സംവരണം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള 18.11.2018 തിയ്യതിയിലെ G0 (P) 18/2018/SJD ഉത്തരവ് മറികടന്ന് കൊണ്ട് ഇതിനോടകം നിയമനാംഗീകാരം നൽകിയ കേസുകൾ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ്റെ അന്തിമ വിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും .JUDGEMENT DT:23/09/2021 IN WP(C)19808/2021(A)


 • മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരുടെ നിയമനംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച സ.ഉ (എം.എസ്) 83/2018/പൊ.വി തി: 12/06/2018 ബഹു ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി .DOWNLOAD JUDGEMENT • INTERIM JUDGEMENT STAYING THE OPERATION OF CIRCULAR NO.J2/19/2021 DT:16/02/2021(TEST EXEMPTION TO PRIMARY HEADMASTERS WHO COMPLETED 50 AGE) IS LIMITED TO THE APPOINTMENT OF GOVT PRIMARY SCHOOL HEADMASTERS,NOT TO AIDED PRIMARY SCHOOL HEADMASTERS.KAT JUDGEMENT DT:08/04/2021 IN OA 441/2021

 • HONOURABLE HIGH COURT ORDERED TO SET ASIDE THE ORDER OF EDUCATIONAL OFFICERS TO RECOVER THE EXCESS AMOUNT DRAWN IN CONNECTION WITH 2010 CENSUS DUTY EARNED LEAVE SURRENDER.JUDGEMENT DT:31/03/2021 IN WP(C)9205/2020 • PRIMARY HEADMASTER PROMOTION: STATUS QUO BY HONORABLE SUPREME COURT IN SLP 12310/2020 AGAINST THE JUDGEMENT DT:27/01/2020 IN OP(KAT) 105/2019 OF HIGH COURT OF KERALA.DOWNLOAD JUDGEMENT • PRIMARY HM PROMOTION:TEST QUALIFICATION:JUDGEMENT DT:20/05/20 IN WA 1472/2017 AGAINST THE JUDGEMENT IN WP(C) 15688/2017 DT:28/06/2017.DOWNLOAD

 • എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ പൂർവ്വകാല ബ്രോക്കൺ സർവ്വീസ് പെൻഷന് പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചു .JUDGEMENT IN WA 1235/2018 

 • ഖാദർ കമ്മീഷൻ  നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി 2 മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തു.DOWNLOAD JUDGEMENT

 • എയ്ഡഡ് പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിലെ പ്രധാനാധ്യാപക പ്രമോഷനുള്ള ടെസ്റ്റ് യോഗ്യത നേടുന്നതിൽ നിന്ന് 50 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഇളവ് ബഹു ഹൈക്കോടതി WP(C) 10176/2019 ൻ മേൽ 02/04/2019 തിയ്യതിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി യിൽ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന പ്രചരണം ശരിയല്ല. കോടതി വിധിയിൽ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം കൈകൊള്ളാൻ പൊ .വി .ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .DOWNLOAD JUDGEMENT HERE.JUDGEMENT DT: 02/04/2019 IN WP(C)10176/2019


 • Account test & KER are compulsory for govt primary hm promotion:Kerala Administrative Tribunal (KAT) judgement:Judgement DT: 22/02/2019 in OA(EKM)10/08/2018.ഗവൺമെന്റ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർമാരായി പ്രമോഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ലോവറും കെ ഇ ആറും, നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈ ബൂണൽ ഉത്തരവ്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച്  ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്ര നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവുകൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

 • HEADMASTER APPOINTMENT IN MINORITY SCHOOLS:CIVIL APPEAL NOs. 826-827 OF 2017 THE MANAGER, CORPORATE EDUCATIONAL AGENCY Appellant(s) VERSUS JAMES MATHEW & ORS. Respondent(s) WITH CIVIL APPEAL NO. 828 OF 2017: JUDGEMENT DT:11/07/2017.("The emerging position is that, once the Management of person a minority educational institution makes a conscious choice of a a qualified person from the minority community to lead the institution either as the Headmaster or Principal, the court cannot go into the merits of the choice or the rationality or propriety of the process of choice. In that regard, the right under Article 30(1) is absolute".മൈനോരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സുതാര്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന കുര്യൻ ലിസി കേസിലെ വിധി ജയിംസ് മാത്യു കേസിൽ ബഹു സുപ്രീം കോടതി over ruled ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ മൈ നോരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാനേജർക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ആരെ (നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി , സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന  സമുദായപ്പെട്ടതാകണമെന്നോ  അതേ സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാകണമെന്നോ,നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നോ  നിബന്ധനയില്ല ) വേണേലും നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.)

 • Sanction of maternity leave clarification   Lr No.H2/19423/16/DPI/K.DIS DT:05/08/2016.(അധ്യാപികമാർ വെക്കേഷൻ കാലയളവിൽ പ്രസവിച്ചാൽ പ്രസവതിയ്യതി ക്കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ പ്രസവാവധി എടുക്കണം . Ref:judgement DT:16/08/1998 WÀ 47/1998 )

 • Going by the interpretation of amended Rule 7A(3) read along with Rule 51A, if one were to be brought under the category of qualified teacher relieved on account of termination of vacancies, the amended Rule 7A(3) required to be satisfied, namely, such engagement was lasted for one clear academic year as stipulated under Rule 1 and 2A of Chapter VII of the Kerala Education Rules.JUDGEMENT DT:27/01/2016 IN CIVIL APPEAL NO.518/2016 520/2016 ARISING OUT OF SLP(C)31794/2014

 • JUDGEMENT DT:17/12/2015 IN WP(C)19008/2013A AND OTHER CASES.DOWNLOAD

 • Appointment of teachers in aided school:academic year,scale of pay appointment & vacation salary : clarification(Implementation of judgement of honourable supreme court in state of kerala vs Sneha chesalarycase 2013(1)KLT 755.Govt Lr No.44977/J2/2013/GEDN DT:14/10/2015.


 • ഒരു സ്കൂളിലെ യു .പി.വിഭാഗത്തിലെയും  എൽ .പി വിഭാഗത്തിലെയും  അദ്ധ്യാപകർ രണ്ടു പ്രത്യേകം വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് .യു .പി അസിസ്റ്റന്റിനെയോ  എൽ .പി  അസ്സിസ്റ്റന്റിനെയോ  റിട്രഞ്ച്‌ ചെയ്യണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ  ബന്ധപ്പെട്ട കാറ്റഗറിയിൽ  അവരുടെ സീനിയോരിറ്റിയെയാണ്  അടിസ്ഥാനമാകേണ്ടത് .അല്ലാതെ പൊതുവിലുള്ള  സീനിയോറിറ്റിയല്ല .( THRESIA VS PREETHY 2014(4) KLT 837)
 • WHETHER A  LOWER PRIMARY SCHOOL ASSISTANT(LPSA/LPST)  OR UPPER SCHOOL ASSISTANT (UPST/UPSA) POSSESSING B.ED DEGREE BUT NOT TTC IS QUALIFIED FOR THE POST OF HEADMASTER OF LOWER PRIMARY SCHOOL GOVERNED BY KERALA EDUCATION RULES?
 • (ബി.എഡ്  യോഗ്യതയുള്ള  LPSA / UPSA              അദ്ധ്യാപകരെ  എൽ .പി  സ്കൂളിൽ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരായി നിയമിക്കാമോ ?)
( REFERENCE:(1).WP(C)25371/2005 ( 2).O P NO.9531/1997(GOPALAKRISHNAN VS DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION. 2005(4)KLT 774) (3).THULASIBHAI AMMA VS ASSISTANT EDUCATIONAL OFFICER(1993(2)KLT 245(4)GO(MS)60/2008/GED DT:27/03/2008 (5) GOVT LETTER NO.28163/J3/2006/GEDN DT:13/06/2007 (6)RULE 45A 


 • HEADMASTER APPOINTMENT IN MINORITY SCHOOLS:JUDGEMENT DT:16/08/2006 IN WP(C)37646/2003( KURIAN LIZY VS STATE OF KERALA).മൈനോരിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സുതാര്യമായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം .


 • WHETHER LEGAL REPRESENTATIVE OF 'AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL AGENCY' OF AN AIDED SCHOOL CAN BE TREATED AS AN 'INDIVIDUAL EDUCATIONAL AGENCY' OR 'CORPORATE EDUCATIONAL AGENCY'???: JUDGEMENT DT:20/10/2006 IN 2007 (1)KLT 127

 • WHEN THE TEACHER PROMOTED AS HEADMASTER IN THE U.P SCHOOL HAVING LP SECTION HAPPENS TO BE FROM LOWER PRIMARY SECTION,THERE WILL BE ONLY AS MANY LOER PRIMARY SCHOOL ASSISTANT REDUCED BY ONE . JUDGEMENT IN REJIMOL VS SATE OF KERALA. 2004(2)KLT899 DT:29/06/2004.DOWNLOAD JUDGEMENT


 • ചട്ടം 51A  പ്രകാരം നിയമനത്തിന് മുൻഗണയുള്ള  ഒരദ്ധ്യാപകന്  ചട്ടം 1 (2 ) പ്രകാരമുള്ള  പ്രായപരിധി  ബാധകമല്ല  ( SISTER ANNAMMA VS STATE 1991(2) KLJ868)

 • എ.ഇ. ഓ യ്ക്ക്  ഒരു നിയമനം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോദിക്കാനുള്ള  അവകാശമില്ല .എന്നാൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്താവുന്നതാണ് ( THRESIAMMA GEORGE VS AEO  OP NO.4121/1974)

5 comments:

Anonymous said...

ഐഡഡ് സ്കൂൾ 2021 നിയമനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ തുടർ നടപടികളെ കുറിച്ച് സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ?

Unknown said...

അറിയില്ല

ADILIN said...

എയ്ഡ്‌സ് സ്കൂളിൽ 1: 1 പ്രൊപ്പോസൽ പ്രകാരം എതിരെ ഇപ്പോൾ കേസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചില ജില്ലാകളിൽ നിയമനം നിരസിക്കുന്നു.
ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടുമോ
ഓരോ മാനേജ്‌മെന്റ് കിഴിൽ ഉള്ള വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ല കളിലെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിയമനം അംഗീകാരം നല്കുന്നു. കോഴിക്കോട് നിരസിക്കുന്നു.

എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയുമോ

Unknown said...

ഞാൻ ഒരു വിമുക്ത ഭടൻ ആണ്.എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ കളിൽ നിയമനത്തിന് PSC നൽകുന്നത് പോലെ വയസ്സ് ഇളവിന്ന് അർഹത ഉണ്ടോ? PSC

Unknown said...

Uneconomic സ്കൂളിൽ 2021നവംബർ മുതൽ daily wage teachers നെ വെക്കാം എന്ന order ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ എന്റെ appoinment പാസ്സാക്കുകയും എന്നാൽ ബില്ല് ഇട്ടപ്പോൾ ഭിന്നശേഷിയുടെ അന്തിമവിധി വന്നതിനുശേഷം പുന:പരിശോധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ബില്ല് മടക്കി. ഇപ്പോൾ അന്തിമവിധി വന്നല്ലോ. ഇനിയും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ജോലിയിൽ ശമ്പളമില്ലാതെ തുടരേണ്ടതുണ്ടോ? ഇതിനൊരു മറുപടി തരുമോ?