QUALIFICATION
  • മൈക്രോ ബയോളജി(MICROBIOLOGY), ഹോം സയൻസ്(HOME SCIENCE), ഫാമിലി ആൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ്(FAMILY & COMMUNITY SCIENCE( എന്നീ ബിരുദ വിഷയങ്ങളെ, എച്ച്.എസ്.ടി നാച്ചുറൽ സയൻസ് അധ്യാപക യോഗ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു:GO(MS)166/2022/GEDN DT:22/09/2022
  • H.S.T (PHYSICAL SCIENCE )QUALIFICATION:
       GO(Ms)128/2019/GEDN DT:20/08/2019.
 

  • Equating B.Sc Polymer chemistry and M.sc Polymer chemistry awarded by university of calicut to B.Sc Chemistry and M.Sc Chemistry of the same university.GO(Rt)949/2019/GEDN. DT:13/06/19


  • കെ ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടാത്തവരുടെ ശബളം ,പ്രബേഷൻ & ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടുടെ സ്പഷ്ടീകരണം .LETTER NO .H3/30197/2016/DGE. DT:18/06/19
  • Qualified Headmasters of primary aided school shall only be eligible to receive the scale of pay of headmasters and headmasters higher grade.KER Amendment..GO(P)20/2018/GEDN DT:17/10/18  • Modification of General qualification for the post of Last Grade servants in various Departments:Date of effect:Clarification.GO(P)30/2016/P&ARD DT:03/12/2016

  • The Rules regarding declaration of probation, departmental test qualification and increment as applicable to non teaching staff in govt school shall mutatis mutandis applicable to non teaching staff in aided schools:KER Amendment:GO(P)198/2012/GEDN DT:19/06/2012  • APPROVAL OF BED DEGREE AWARDED BY  IGNOU( INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY) AS AN ALTERNATE QUALIFICATION PRESCRIBED FOR APPOINTMENT AS TEACHERS IN KERALA STATE:GO(MS)94/2009/GEDN DT:28/03/2009


  • PROVISIONAL CERTIFICATES ISSUED BY THE UNIVERSITIES CAN BE ACCEPTED FOR APPROVAL OF APPOINTMENT.ACTUAL DEGREE CERTIFCATES NEED NOT BE INSISTED UPON.( E5/44818/75/DPI DT:26/11/1976)

13 comments:

saivenkat said...

Great blog.you put Good stuff.All the topics were explained briefly.so quickly understand for me.I am waiting for your next fantastic blog.Thanks for sharing.Any coures related details learn...
electronic signature

digitalhts said...

Thanks for sharing this wonderful information. I really like your Blog. Please keep sharing this type of information. if anyone want to learn SAS Training So you Can Contact Here-9311002620 or visit website-https://www.htsindia.com/Courses/Business-Analytics/sas-training-courses

digitalhts said...

Thanks For Sharing this Helpful Post. this is Actually Ver Helpful Post otherwise Anyone Can want to learn Tally So Contact Here-9311002620 or visit website- https://www.htsindia.com/Courses/tally/tally-training-course

digitalhts said...

thank you for sharing this greatful post. otherwise anyone can learn advanced excel so contact here- 9311002620 or visit Website-https://www.htsindia.com/Courses/business-analytics/adv-excel-training-course

digitalhts said...

Amazing blog! We are happy to see you this kinds of trusted comments. We appreciate you to posting valuable blogs for looking candidates otherwise if candidates want to achieve a goal in tally core to advance contact us on -+91-9311002620 Or Visit Website - https://www.htsindia.com/Courses/tally/tally-training-course

digitalhts said...

Thank you for sharing good aspects to everyone who would to join your center it’s very helpful to everyone who are going to participate your center if anyone who are looking for best software testing training contact us on 9311002620 or website https://www.htsindia.com/software-testing-training-courses

Unknown said...

Nyan oru school il work cheyithu kazhinjitt 1year yi. Daily wage ayittayurunnu ente salary ippazum kittiyila

SOL Technologies Solutions said...

Great Info, Your blog is very informative and interesting, your all post are amazing, keep sharing more interesting topics. Thanks for the blog. It really helps me a lot.

Learn Tally with GST Online At Your Own Pace- Start Today and Improve Your Skills
Get Oracle with DBA Training Course in Delhi, NCR

SOL Technologies Solutions said...

Thank you so much for sharing these amazing tips. I must say you are an incredible writer, I love the way that you describe the things. Please keep sharing.

Best SAS Training Course in Delhi NCR [#1 Training Institute
Certified Java Training Institute in Delhi with Placement

SOL Technologies Solutions said...

Thanks for the article. It has given me some basic ideas of what I have been searching for. Come up with more such articles. Otherwise if any One want to Learn Complete Digital marketing Course with Very Reasonable Price So Contact here-9310332343

Best Digital Marketing Courses in Delhi – 2021 Edition
Certified JAVA Training Institute in Delhi with Placement

Anonymous said...

Sir I qualified TTC in 2005 in my certificate " he/she is eligible for teaching Anglo indian schools and english medium of aided schools"

My qus is is it mention I am not qualify to teach malayalam medium schools
Can I get any order for clarify this qualification/ certificate

Muhammed Noufal M said...

സർ
ഞാൻ നൗഫൽ
നിലവിൽ ഞാൻ MA political science, B. Ed social science
SET പരീക്ഷയും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Sslc ഞാൻ തമിഴ് മീഡിയം ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്.
+2 കോമേഴ്‌സ് രണ്ടാം ഭാഷ ഹിന്ദി ആയിരുന്നു
ഡിഗ്രിയും ഹിന്ദി തന്നെ ആയിരുന്നു രണ്ടാം ഭാഷ


മലയാളം ഞാൻ റെഗുലർ ആയി പഠിച്ചിട്ടില്ല.
എന്നാൽ +2, ഡിഗ്രി പരീക്ഷ ഞാൻ മലയത്തിൽ എഴുതി ആണ് വിജയിച്ചത്.


നിലവിൽ എന്റെ കൈയ്യിൽ മലയാളം പഠിച്ചതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും കൈയിൽ ഇല്ല


അത്കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത വർഷം വിളിക്കുന്ന upsa പരീക്ഷക്ക്‌ അപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് നിലവിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സർക്കുലർ പ്രകാരം സാധിക്കില്ല.


ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്.


സാറിന്റെ മറുപടിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

Anonymous said...

The first mechanical 바카라 사이트 slot machine was the Liberty Bell, invented in 1895 by car mechanic, Charles Fey (1862–1944) of San Francisco. Diamond, spade, and heart symbols had been painted round every reel, plus the image of a cracked Liberty Bell. A spin leading to three Liberty Bells in a row gave the most important payoff, a grand whole of fifty cents or ten nickels. The days of hitting three cherries as machines jingle and jangle whereas spitting out a mountain of quarters are lengthy gone. Today’s machines are more akin to elaborate video games whereas others are licensed from in style movies and TV shows—including The Godfather, The Wizard of Oz, The Simpsons, Game of Thrones and Crazy Rich Asians. And the secret to successful games today is immersion—keeping a participant within the seat {as lengthy as|so lengthy as} attainable with video clips on giant screens, loads of deal of} bonus reels and oversize, ergonomic chairs built for comfort.